1. Správce osobních údajů

 

Seco Industries, s.r.o., Jungmannova 11, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, Česká republika

IČ 05391423, vedená pod spisovou značkou C 49108 u Krajského soudu v Hradci Králové jako správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

 

Seco Industries, s.r.o. prohlašuje, že na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů; (dále jen „GDPR“) je tato webová prezentace v souladu s tímto předpisem.

 

 1. Zpracovávané osobní údaje

 

V souvislosti s touto webovou prezentací zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete prostřednictvím kontaktních formulářů na našich webových stránkách a informace ze souborů/záznamů charakteru cookies, či další informace technické povahy uvedené v síťových internetových protokolech.

Jedná se zejména o údaje: jméno a příjmení, email, telefon, případné další Vámi dobrovolně uvedené údaje v kontaktních formulářích a jejich přílohách.

 

 1. Důvody zpracování osobních údajů

 

Hlavním důvodem ke zpracování vašich osobních údajů je zajištění zpracování vašich požadavků uvedených v kontaktních formulářích.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše stránky navštěvovány a pro zlepšení kvality naší prezentace.

 

 1. Přístup k Vašim osobním údajům

 

Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich zneužití.

Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:

 

 1. osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů
 2. osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií,které pro naše služby využíváme
 3. osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení testují

 

Za určitých, právním předpisem definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů určeným státním orgánům (Policie ČR, apod.) nebo orgánům veřejné správy.

 

 1. Zákonnost zpracování osobní údajů

 

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného

souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné.

V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlas plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona.

 

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem

 1. splnění povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů
 2. zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů

 

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

 

 1. Doba zpracování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

 

Současně upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí

služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

 

 

 1. Zabezpečení osobních údajů

 

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.

 

Pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a používáme taková bezpečností opatření, aby, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení.

 

 1. Možnost odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: ochrana.osobnich.udaju@secoindustries.cz

 

Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

 

 1. Dobrovolné poskytnutí osobních údajů

 

 

Vaše osobní údaje nám poskytujete na základě Vašeho souhlasu dobrovolně. Jejich neposkytnutí však může vést k tomu, že nebudeme pravděpodobně moci zpracovat vaše dotazy a požadavky.

 

 1. Informace o právech subjektu údajů

 

Máte zejména následující práva:

 

 1. právo svůj souhlas kdykoli odvolat
 2. právo osobní údaje opravit či doplnit
 3. právo požadovat omezení zpracování
 4. právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
 5. právo požadovat přenesení údajů
 6. právo na přístup k osobním údajům
 7. právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
 8. právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
 9. případná další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679

 

 1. Údaje o kontaktech

 

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte email ochrana.osobnich.udaju@secoindustries.cz, či písemně na adrese:

Seco Industries, s.r.o., Podnikatelská 552, 190 11 Praha 9 – Běchovice, Česká republika